Dopis mládeži.Velikonoce 2020.pdf (719353)

Opatření od 24.03.2020.pdf (684446)

 

V souvislosti s celostátní karanténou, vyhlášenou Vládou ČR,  jsou zrušeny mše svaté v katedrále až do odvolání.

 

Ohlášky Dómské farnosti u sv. Štěpána v Litoměřicích

15. března 2020

 

Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie

 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

 

DEKRET

 

 

Uděluje se dar mimořádných odpustků věřícím postiženým nemocí Covid-19, obecně nazývanou coronavirus, jakož i zdravotnickým pracovníkům, rodinným příslušníkům a všem, kdo se o ně z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, starají.

„V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí“ (Řím 12,12). Slova, která napsal svatý Pavel římské církvi, zaznívají během celé historie církve a usměrňují smýšlení věřících v každém utrpení, nemoci a neštěstí.

Přítomná doba, v níž se nachází celé lidstvo ohrožované neviditelnou a zákeřnou nemocí, která před časem velmi silně vstoupila do života všech, je doprovázena každodenním úzkostlivým strachem, novými nejistotami, a především rozsáhlým fyzickým a duševním utrpením.

Církvi, po příkladu jejího božského Učitele, ležela vždy na srdci pomoc nemocným. Jak ukázal svatý Jan Pavel II., lidské utrpení má dvojí význam: „Nadpřirozený, poněvadž tkví v Božím tajemství vykoupení světa; současně však plně lidský, neboť člověk v něm nachází sebe sama, své člověčenství, svou důstojnost, své poslání“ (apoštolský list Salvifici doloris 31).

Také papež František v minulých dnech prokazoval svou otcovskou blízkost a obnovoval výzvu k neustálé modlitbě za nemocné coronavirem.

Aby všichni ti, kdo trpí z důvodu nemoci Covid-19, mohli právě v tajemství tohoto trápení objevit „vlastní vykupující utrpení Kristovo“ (tamtéž 30), uděluje Apoštolská penitenciárie ex auctoritate Summi Pontificis [na základě autority papeže], s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při dodržování následujícího ustanovení.

Plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým coronavirem, umístěným z nařízení zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné.

Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov božského Spasitele „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13) pomáhají nemocným napadeným coronavirem.

Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.

Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo prostý kříž (srov. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Blahoslavená Maria, vždy Panno, Matko Boží a Matko církve, Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů, naše Přímluvkyně, pomáhej trpícímu lidstvu, aby se zbavilo zla této pandemie a obdrželo každé dobro potřebné pro naši spásu a posvěcení.

 

Tento dekret je platný i přes jakékoli protichůdné ustanovení.

 

 

V Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie, 19. března 2020.

 

 

Mauro kard. Piacenza

hlavní penitenciář

Krzysztof Nykiel

regens

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz