OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

                 18. dubna 2021

Dnes je 3. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pátek oslavíme Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

V sobotu oslavíme Památku sv. Jiří, mučedníka

 

Následující neděle je 4. neděle velikonoční.

 

V sobotu 17. 4. 2021 zemřel ve věku nedožitých padesátin pan Jaroslav Pulda, regenschori děkanského kostela Všech svatých.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN

 

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

(výňatek)

 

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

V katedrále se může zúčastnit mše svaté pouze cca 30 osob.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz